راهنمای استفاده از محصول

1

محلول شیشه پاك کن را به میزان کافى به دو طرف شیشه اسپرى کنید و دو قطعه ابزار را از هم جدا کنید.

2

دو قسمت محصول را روی شیشه قرار دهید به گونه ای که قسمتی که داراری ریسمان است بیرون قرار گیرد،سپس محصول را از بالا به پایین و به صورت S حرکت دهید.

3

پارچه پرزدار را روى دو قسمت داخلى محصول قرار دهید و محلول شیشه پاك کن را روى پارچه اسپرى کنید.

4

دو قسمت محصول را در دو طرف شیشه به گونه اى قرار دهید که حلقه اطمینان خارج از پنجره کاملا امکان حرکت داشته باشد.

5

محصول را به شکل"S "شکسته از گوشه بالا شیشه به سمت پایین به آرامى حرکت دهید

6

براى برطرف کردن رد آب باقیمانده از مراحل قبل، پارچه میکروفایبر را روى دو قسمت داخلى محصول قرار دهید.

7

محلول شیشه پاك کن را روى پارچه ها اسپرى کنید و دو قسمت محصول را در دو طرف شیشه قرار دهید و دوباره حرکت "S "شکسته را روى شیشه انجام دهید.

8

در تمامى مراحل بالا از فشار دادن محصول به فریم پنجره خوددارى کنید.

جزییات محصول